XIX Walny Zjazd PTTK


Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!

We wrześniu 2017 roku w Warszawie obradował XIX Walny Zjazd PTTK.